ഈ സംരംഭം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കൂ

ഈ വെബ് പ്രൊജക്റ്റ് പരസ്യമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്നത് വായനക്കാർ തന്നെയാണ്. അത്തരം വായനക്കാരിൽ ഒരാളാകൂ.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യുആർ കോഡ് നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള ഏതെങ്കിലും പേമെന്റ് ആപ്പ് (ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺപേ, പേട്ടിഎം മുതലായവ) ഉപയോഗിച്ച് സ്‌കാൻ ചെയ്ത് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകൂ.

UPI ID: letter.sujeesh@okaxis
ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ഇതരഭാഷ കവിതകൾ വായിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നല്ലതെന്നു കരുതുന്ന കവിതകൾ മലയാള കവിതാവായനക്കാരുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴി. ഏറെ സമയവും ബൗദ്ധികോർജ്ജവും ആവശ്യമായി വരുന്ന ഇങ്ങനെയൊരു പ്രൊജക്റ്റിന്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും എന്റെ വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ കവിതാപുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയോ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള തുക നൽകിയോ ഈ സംരംഭത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
— സുജീഷ്


WhatsApp your message 

Call me to talk

Connect with me on Facebook

Follow me on Instagram